چخفته به نوفل لوشاتو رفت

چخفته به نوفل لوشاتو رفت

اشکان پیر دل‌زنده کارگردان نمایش «چخفته» عنوان کرد در این اثر نمایشی شخصیت دایی وانیا وارد بسیاری از داستان‌های آنتون چخوف می‌شود و زندگی‌اش را یک دقیقه قبل از مرگ مرور می‌کند.

مرور کابوس‌ها و خاطرات یک بازنده

مرور کابوس‌ها و خاطرات یک بازنده

اشکان پیر دل‌زنده کارگردان نمایش «چخفته» عنوان کرد در این اثر نمایشی شخصیت دایی وانیا وارد بسیاری از داستان‌های آنتوان چخوف می‌شود و زندگی‌اش را یک دقیقه قبل از مرگ مرور می‌کند.