برگزاری جشنواره کن در آرامش

برگزاری جشنواره کن در آرامش

شهر کن فرانسه، تظاهرات در زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کن را از بیم بروز دوباره ناآرامی‌ها در این کشور ممنوع کرد.